REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOONDRIVE SHOP

Pobierz regulamin wraz z formularzem odstąpienia od umowy w wersji PDF - kliknij tutaj

Sklep internetowy MOONDRIVE SHOP, działający pod adresem internetowym www.shop.moondrive.pl, prowadzony jest przez:


Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod 30-513) przy ul. Smolki 5 lok. 302, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, REGON: 120262709 (dalej określaną jako „Spółka”).

SPIS TREŚCI
§ 1. DEFINICJE
§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU MOONDRIVE SHOP
§ 3. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE ORAZ LOGOWANIE
§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI
§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§ 7. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ZWROTY NALEŻNOŚCI
§ 8. REKLAMACJE
§ 9. DANE OSOBOWE
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu i zawieranych w oparciu o jego postanowienia umów, określenia pisane wielką literą, o ile nie zostało to odrębnie wyraźnie wskazane w dalszej części Regulaminu, należy rozumieć w następujący sposób (uporządkowanie w kolejności alfabetycznej):
a) Biuro Obsługi Klienta – biuro wsparcia Klienta, stworzone przez Spółkę dla celów komunikacji Klienta ze Sklepem, z którym kontakt jest możliwy poprzez formularz kontaktowy udostępniony w sieci Internet pod adresem www.shop.moondrive.pl w zakładce ‘Kontakt’ oraz za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej na adres shop@moondrive.pl;
b) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 1182) dotyczące Klienta, zgromadzone przez Spółkę m.in. poprzez panel rejestracyjny udostępniony za pośrednictwem Sklepu oraz poprzez Konto Klienta (w tym w procesie składania zamówienia), przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Moondrive Shop, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Moondrive Shop w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Konto – przestrzeń serwisowa Sklepu Moondrive Shop, udostępniona Klientowi, w ramach której Klient zamieszcza Dane Osobowe na potrzeby korzystania ze Sklepu Moondrive Shop, w tym m.in. w celu dokonania zakupów, przeglądania historii swoich zamówień, korzystania ze specjalnych rabatów dla zarejestrowanych Klientów, prowadzenia korespondencji ze Sklepem Moondrive Shop bezpośrednio z panelu Klienta. Klient jest uważany za zarejestrowanego, jeżeli posiada aktywne Konto w Sklepie;
f) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Moondrive Shop, umożliwiająca Klientowi magazynowanie produktów przeznaczonych do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w tym: rodzaj i ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób wysyłki, formy płatności, oraz wpisanie numeru kodu rabatowego;
g) Moondrive Box – rodzaj produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Moondrive Shop, stanowiący pudełko z zawartością, w którego skład wchodzi każdorazowo jedna, oznaczona na Stronie Produktowej książka i co najmniej dwa dodatkowe produkty spośród wymienionych: zakładka do książki, torba płócienna, przekąska, magnes, świeczka, przypinka, płyta z filmem, kubek ceramiczny, kubek termiczny, kosmetyczka, T-shirt, biżuteria, naklejki, tatuaże, kupon rabatowy, pocztówka, kolorowanka, ołówek, długopis, skarpetki, bluza. Zawartość Moondrive Boxa oferowanego do sprzedaży w ramach danej edycji jest stała, przy czym Klientowi składającemu zamówienie dotyczące Moondrive Boxa udostępniane są wyłącznie szczegóły dotyczące książki wchodzącej w jego skład, zaś pozostałe składniki Moondrive Boxa nie podlegają publicznemu ujawnieniu do momentu wyczerpania zapasów Moondrive Boxów z danej edycji, tj. stanowią dla Klienta niespodziankę do momentu ogłoszenia zawartości Moondrive Boxa po wyczerpaniu zapasów lub do momentu doręczenia zamówionego Moondrive Boxa Klientowi – w zależności od tego, który z nich nadejdzie szybciej;
h) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu Moondrive Shop, określający m.in. zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Moondrive Shop, dokonywania zapłaty za zamówione produkty, realizacji zamówień przez Sklep, wysyłki zamówionych produktów do Klienta, uprawnienia do rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
i) Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego za pośrednictwem Sklepu;
j) Sklep Moondrive Shop lub Sklep – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.shop.moondrive.pl, do którego znajduje zastosowanie niniejszy Regulamin;
k) Strona Produktowa – strona w Sklepie Moondrive Shop, na której przedstawione są informacje na temat produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu, zawierająca m.in. opis produktu, dane dotyczące jego dostępności. Informacje o produktach zamieszczone na Stronach Produktowych nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
l) Treści – jakiekolwiek informacje, wiadomości oraz materiały, które Klient zamieszcza w witrynie internetowej Sklepu (w tym z panelu Klienta). Zamieszczając Treści, Klient przyjmuje do wiadomości, że podlegają one moderacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 7 Regulaminu;
m) Wykonawca Płatności – podmiot trzeci (zewnętrzny w stosunku do Spółki i Klienta), pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą oraz odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Klientów na rzecz Sklepu. Skorzystanie z wybranego przez Klienta Wykonawcy Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego Wykonawcę Płatności przed dokonaniem płatności, oraz postępowania według zasad określonych w Regulaminie.


§ 2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU MOONDRIVE SHOP


1. Do korzystania ze Sklepu Moondrive Shop, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na produkty oraz dodawania komentarzy w witrynie internetowej Sklepu, niezbędne jest:
a) posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet (włącznie z programem typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, służącym do przeglądania jej zasobów) oraz połączenia z siecią Internet. Koszty przesyłu danych internetowych, wymienionych w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, ponosi Klient;
b) założenie przez Klienta indywidualnego Konta w Sklepie, przy czym w celu założenia Konta Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.
2. Korzystanie ze Sklepu Moondrive Shop, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień na produkty, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez przeglądarkę internetową, z której korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer 9.0 lub wersja wyższa,
b) Google Chrome 11.0 lub wersja wyższa,
c) Mozilla Firefox 3.5 lub wersja wyższa,
d) Opera 10.0 lub wersja wyższa,
e) Safari 5.0 lub wersja wyższa.
3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem ze Sklepu.
4. Korzystanie ze Sklepu Moondrive Shop nie jest równoznaczne z udzieleniem Klientowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości dostępnej za pośrednictwem Sklepu, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
5. Klienci mają dostęp do Sklepu Moondrive Shop również z terytorium znajdującego się poza granicami Polski, przy czym korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu poza granicami Polski może być obwarowane pewnymi modyfikacjami lub ograniczeniami, wynikającymi w szczególności z wymogów porządku prawnego danego kraju lub wymogów technicznych związanych z korzystaniem z lokalnej sieci internetowej.
6. Zamieszczając jakiekolwiek Treści w witrynie internetowej Sklepu (w tym zwłaszcza komentarze i recenzje produktów), Klient zobowiązany jest przestrzegać praw, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, przysługujących Spółce lub innym podmiotom.
7. Zamieszczając jakiekolwiek Treści w witrynie internetowej Sklepu (w tym zwłaszcza komentarze i recenzje produktów), Klient udziela Spółce nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na utrwalanie ich dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i reklamowych. Klient wyraża zgodę na moderację Treści przez Spółkę, polegającą na udzieleniu Spółce prawa do nieopublikowania Treści Klienta lub usunięcia wcześniej opublikowanych Treści, jeżeli z jakichkolwiek powodów zostaną uznane za niewłaściwe, niezgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszające prawa Spółki lub innych podmiotów. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć ww. umowę licencji poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu Treści.
8. W razie problemów technicznych lub dostrzeżonych nieprawidłowości w działaniu Sklepu Moondrive Shop Klient może je zgłaszać Spółce za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów lub zawartych pomiędzy Klientem a Spółką umów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.
9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.


§ 3. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE ORAZ LOGOWANIE


1. W celu dokonania Rejestracji Klient jest zobowiązany podać Dane Osobowe, wymagane w panelu rejestracji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego za pośrednictwem Sklepu, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Założenie Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez Klienta formularza Rejestracji.
2. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest do wyboru loginu oraz hasła, umożliwiających mu logowanie (dostęp) do indywidualnego Konta Klienta.
3. Zatwierdzenie formularza Rejestracji wypełnionego przez Klienta podczas procesu Rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia,
b) podane przez Klienta Dane Osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi Danymi Osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością lub dotyczących innych osób.
4. Założenie Konta oraz korzystanie ze Sklepu Moondrive Shop są dobrowolne oraz bezpłatne.
5. Logowanie do Sklepu Moondrive Shop dokonuje się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu (adresu e-mail) oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Hasło stanowi informację poufną, dostępną wyłącznie dla Klienta.
6. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Moondrive Shop, w tym przeglądać produkty dostępne w asortymencie Sklepu Moondrive Shop, składać zamówienia, przeglądać historię zamówień oraz kontaktować się ze Sklepem Moondrive Shop bezpośrednio z panelu Klienta.
7. Klient, który zarejestrował Konto, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie jest Klient.
8. Usunięcie Konta Klienta ze Sklepu Moondrive Shop jest możliwe na żądanie Klienta przesłane w formie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie przypisanego do danego Konta w Sklepie, albo na żądanie następców prawnych Klienta, przesłane w formie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta wraz dokumentami uprawdopodabniającymi śmierć Klienta (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną) lub jego likwidację (w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w § 1 lit. c Regulaminu).
9. Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego. Zablokowanie Konta, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zostać wykonane po uprzednim wezwaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej przypisanej do Konta do zaprzestania/usunięcia naruszenia bądź do wskazania okoliczności świadczących o tym, że Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail pod rygorem zablokowania Konta, jeżeli wezwanie to okaże się bezskuteczne.
10. Zablokowanie Konta Klienta nie ogranicza uprawnień Spółki do dochodzenia naprawienia szkody, będącej skutkiem dokonanego przez Klienta naruszenia niniejszego Regulaminu.


§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Klient ma możliwość składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Moondrive Shop przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (zakupu) zamówionego produktu/-ów.
2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu, zlokalizowanej pod adresem internetowym www.shop.moondrive.pl, po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej oraz maksymalnej ilości sztuk danego produktu w ramach jednego zamówienia, o których to ustaleniach informuje w witrynie internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane mu komunikaty lub informacje, do których należą:
a) wybór zamawianych produktów, dodanie ich do Koszyka i określenie ich ilości;
b) wskazanie adresu dostawy zamówienia;
c) wybór sposobu wysyłki (tylko gdy Sklep wprowadzi inne sposoby wysyłki zamówienia aniżeli usługa Kurier 48 h, realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej);
d) wybór metody płatności;
e) (opcjonalnie) wskazanie chęci otrzymania faktury VAT i podanie danych do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
f) wpisanie kodu rabatowego, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;
g) podsumowanie składanego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.
5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych oraz po naciśnięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” wyświetlone zostanie PODSUMOWANIE składanego przez Klienta zamówienia. Podsumowanie składanego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) nazwy i ilości zamówionych produktów,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów, w tym kosztów wysyłki oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) danych do faktury VAT (jeśli wybrano opcję wystawienia faktury).
6. Złożenie zamówienia w Sklepie Moondrive Shop dokonuje się po zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów i po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”, z chwilą opłacenia zamówienia w jeden z dostępnych sposobów płatności, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem – z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”. Wybierając płatność za pobraniem (tylko gdy Sklep wprowadzi taką możliwość), Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w momencie otrzymania paczki.
7. Składając zamówienie w Sklepie, Klient będący osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych potwierdza, że uzyskał zgodę opiekuna prawnego na dokonanie tej czynności oraz na zawarcie ze Sklepem Moondrive Shop umowy sprzedaży produktów objętych tym zamówieniem.
8. Po złożeniu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 powyżej Klient otrzymuje na przypisany do Konta adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail, zawierającą POTWIERDZENIE wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim zdaniu. Potwierdzenie istotnych elementów zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej.
9. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru produktu/-ów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w witrynie internetowej Sklepu.
10. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści zamówienia, w tym sposobu wysyłki, adresu i metody płatności. Powyższe nie uchybia prawu Klienta do rezygnacji z zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.


§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI


1. Ceny produktów z asortymentu Sklepu Moondrive Shop, zamieszczane na Stronach Produktowych:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) zawierają wliczone koszty wysyłki zamówienia na podany adres dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – usługą Kurier 48 h, o ile:
i. adres dostawy znajduje się na terenie Polski oraz
ii. na Stronie Produktowej choćby jednego z produktów składających się na zamówienie nie podano inaczej,
d) nie zawierają opłat celnych.
2. Jeżeli Klient na etapie składania zamówienia wybrał inny sposób wysyłki aniżeli wskazany w ust. 1 lit. c powyżej lub jeżeli adres dostawy znajduje się poza terenem Polski (tylko gdy na Stronie Produktowej wskazano taką możliwość), lub jeżeli na Stronie Produktowej choćby jednego z produktów składających się na zamówienie podano informację o koszcie jego wysyłki – poza ceną zamawianych produktów Klient jest zobowiązany opłacić koszty wysyłki zamówienia do lokalizacji wskazanej przez Klienta na etapie składania zamówienia.
3. Koszty wysyłki mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu wysyłki, wielkości zamówienia oraz lokalizacji adresu dostawy (w Polsce lub za granicą) i podawane są przy wyborze sposobu wysyłki zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach wysyłki oraz o możliwych sposobach wysyłki dostępna jest w witrynie internetowej Sklepu.
4. Podsumowanie całkowitej należności z tytułu danego zamówienia (tj. łącznej ceny produktów wraz z kosztami wysyłki i ewentualnymi innymi opłatami za dane zamówienie) udostępniane jest dla Klienta w Koszyku bezpośrednio przed złożeniem zamówienia oraz w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia i zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Podsumowanie całkowitej należności, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uwzględnia i wyszczególnia również ewentualnie należne opłaty celne, obliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310.
5. Zamówienia produktów z asortymentu Sklepu Moondrive Shop są realizowane według cen obowiązujących w chwili składania zamówienia na dany produkt, z zastrzeżeniem ust. 7 lit. a poniżej.
6. Sklep Moondrive Shop ma prawo ogłaszania i przeprowadzania akcji promocyjnych, których warunki określają regulaminy, tworzone osobno dla danej promocji.
7. Jeżeli regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej:
a) zamówienia produktów z asortymentu Sklepu Moondrive Shop, składane w ramach obowiązującej akcji promocyjnej, są realizowane według cen obowiązujących w chwili składania zamówienia na dany produkt, z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków danej promocji,
b) akcja promocyjna obowiązuje nie dłużej niż do wyczerpania zapasów,
c) promocje równocześnie obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu.
8. Zmiana ceny lub ogłoszenie akcji promocyjnej po złożeniu zamówienia przez Klienta pozostaje bez wpływu na treść zamówień złożonych przez Klienta przed wejściem zmian w życie.
9. Klient może opłacić zamówienie:
a) płatnością on-line (z góry) – ePrzelewem, przelewem bezpośrednim bądź kartą kredytową. Płatności on-line realizowane są w ten sposób, że po wybraniu metody płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Wykonawcy Płatności lub banku, gdzie po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz zapłaty z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy;
b) płatnością gotówkową przy odbiorze przesyłki (z dołu) – wyłącznie w przypadku wyboru płatności za pobraniem, jeżeli Sklep wprowadzi taką możliwość, o której poinformuje w witrynie internetowej Sklepu. Wybór płatności gotówkowej nie będzie możliwy, jeżeli adres dostawy znajduje się poza granicą Polski.
10. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności on-line dostępne są w witrynie internetowej Sklepu.
11. Sklep nie udostępnia możliwości opłacenia części zamówienia z góry, a pozostałej części z dołu.


§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Jeżeli Klient prawidłowo złożył zamówienie w rozumieniu niniejszego Regulaminu i otrzymał od Sklepu potwierdzenie wszystkich jego istotnych elementów, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, wysyłka zamówionego/-ych produktu/-ów jest realizowana nie później niż w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży danego produktu, o ile na Stronie Produktowej nie podano inaczej.
3. Sklep dopuszcza możliwość składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży dotyczących produktów z asortymentu Sklepu przed dniem ich oficjalnej premiery (przedsprzedaż). W przypadku zawarcia umowy sprzedaży produktu/-ów dostępnego/-ych w asortymencie Sklepu Moondrive Shop w ramach przedsprzedaży, jego/ich wysyłka zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia oficjalnej premiery. Data oficjalnej premiery jest udostępniana Klientowi na Stronie Produktowej.
4. Łącząc do jednego zamówienia produkty posiadające różne terminy wysyłki (np. Moondrive Boxa dostępnego w ramach przedsprzedaży i produktu dostępnego w ramach sprzedaży regularnej) i/lub różne koszty wysyłki (np. Moondrive Boxa z darmową wysyłką i produktu z wysyłką płatną), Klient przyjmuje do wiadomości, że wysyłka produktów składających się na to zamówienie jest dokonywana w terminie przewidzianym dla produktu posiadającego najdłuższy czas wysyłki oraz według kosztów wysyłki produktu posiadającego najwyższy koszt wysyłki.
5. Sklep wysyła zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej – usługą Kurier 48 h. Sklep przewiduje możliwość wprowadzenia innych sposobów wysyłki zamówienia, w tym wysyłki listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej. O aktualnie dostępnych sposobach wysyłki Sklep poinformuje w witrynie internetowej Sklepu, umożliwiając jednocześnie Klientowi na etapie składania zamówienia wybór dogodnego dla niego sposobu wysyłki.
6. Jeżeli na Stronie Produktowej nie wskazano inaczej, produkty dostępne w asortymencie Sklepu są wysyłane wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów wysyłki oraz możliwości zapłaty, a także do zablokowania Konta Klienta w przypadku, gdy co najmniej trzy przesyłki nadane do danego Klienta zostały zwrócone do nadawcy na skutek braku ich odbioru.
8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta zgodnie z zawartą umową sprzedaży, Sklep przesyła Klientowi na adres e-mail przypisany do Konta wiadomość zawierającą wskazanie przyczyn niemożności realizacji zamówienia w całości lub w części oraz propozycję zmiany warunków zawartej umowy sprzedaży, która – zależnie od zaistniałej podstawy niemożności realizacji zamówienia przez Sklep – może polegać w szczególności na:
a) anulowaniu zamówienia w całości lub jedynie w tej części, w której realizacja zamówienia nie jest możliwa, lub
b) podziale zamówienia i wyznaczeniu nowego terminu wysyłki dla tych produktów, których wysyłka nie jest możliwa w terminie wynikającym z zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem umowy sprzedaży. W razie zaakceptowania przez Klienta propozycji, o której mowa w poprzednim zdaniu, część zamówienia, której realizacja jest możliwa, jest wysyłana zgodnie z zawartą umową sprzedaży, zaś pozostała część zamówienia jest wysyłana w terminie zaproponowanym przez Sklep, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia i wybranym przez Klienta sposobem wysyłki, przy czym Sklep ponosi koszty wysyłki tej części zamówienia.
9. Brak odpowiedzi Klienta na propozycję zmiany warunków zawartej umowy sprzedaży przesłaną Klientowi w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, skutkuje anulowaniem zamówienia w tej części, w której realizacja zamówienia nie jest możliwa, oraz realizacją pozostałej części zamówienia (jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane w części obejmującej choćby jeden produkt), o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail przypisany do Konta. Powyższe nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
10. Anulowanie całości lub części zamówienia, do którego doszło w sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia przez Sklep w całości lub w części, obliguje Sklep do zwrotu Klientowi należności z tytułu opłaconej z góry, a niezrealizowanej części lub całości zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 8 Regulaminu.


§ 7. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ZWROTY NALEŻNOŚCI


1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu wysyłki zamówienia, w jeden z następujących sposobów:
a) kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta – poprzez formularz kontaktowy udostępniony w sieci Internet pod adresem www.shop.moondrive.pl w zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej na adres shop@moondrive.pl,
b) składając oświadczenie o rezygnacji z zamówienia bezpośrednio w panelu Klienta.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży danego produktu zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki albo drogą elektroniczną na adres e-mail Biura Obsługi Klienta lub w wiadomości adresowanej do Sklepu i przesłanej z panelu Klienta przed upływem terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu w trybie wskazanym w ust. 2 powyżej, Konsument jest zobowiązany do zwrotu produktu do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z zachowaniem następujących zasad:
a) Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sklep zwraca Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej,
b) bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub funkcjonowania,
c) Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
5. W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia, o której mowa w ust. 1 powyżej, oraz w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, umowę sprzedaży tego produktu uznaje się za niezawartą.
6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7. W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od zawartej ze Spółką umowy sprzedaży, Sklep zwraca Konsumentowi należność za odesłane przez Konsumenta produkty w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży danego produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od Konsumenta zwracanych przez niego produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania zwracanych produktów.
8. W razie skutecznej rezygnacji przez Klienta z zamówienia albo anulowania przez Sklep całości lub części zamówienia w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu, Sklep w ciągu 14 dni zwraca Klientowi należność z tytułu opłaconej, a niezrealizowanej części lub całości zamówienia.
9. W razie uznania reklamacji i braku możliwości zaspokojenia roszczeń Klienta w inny sposób aniżeli zwrot należności za dany produkt, Sklep w ciągu 14 dni od uznania reklamacji zwraca Klientowi uiszczoną należność za produkt. W takim wypadku § 7 ust. 7 zd. ost. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10. Zwrot należności, o którym mowa w ust. 7–9 powyżej, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (Klient), chyba że Konsument (Klient) wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Jeśli zamówienie było opłacone przelewem lub kartą płatniczą, Sklep dokona zwrotu należności na rachunek bankowy (w tym powiązany z kartą płatniczą), z którego opłacono zamówienie.


§ 8. REKLAMACJE


1. W przypadku, gdy zakupiony w Sklepie produkt okaże się wadliwy (niezgodny z umową) oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sklep umowy sprzedaży dotyczącej produktu dostępnego w asortymencie Sklepu, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane:
a) pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki
lub
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Obsługi Klienta
lub
c) w wiadomości adresowanej do Sklepu i przesłanej z panelu Klienta.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
4. Spółka nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.
5. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych w Sklepie produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.


§ 9. DANE OSOBOWE


1. Dokonując Rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę podanych przez niego Danych Osobowych, wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Moondrive Shop. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie tych Danych Osobowych przez Spółkę może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Moondrive Shop.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, dostępnego w wiadomości e-mail otrzymanej od Sklepu, lub poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane Osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
4. Klient ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta niezwłocznie po każdej zmianie Danych Osobowych.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Moondrive Shop w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Spółki oraz praw osób trzecich. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu lub narazić Spółkę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Szczegółowe zasady wykorzystania cookies określa dokument pn. „Polityka Cookies”, dostępny w witrynie internetowej Sklepu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi lub organizacyjnymi.
Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w witrynie internetowej Sklepu Mooondrive Shop. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. Sklep informuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w witrynie internetowej Sklepu.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).